model / Lera

photographer / Aimi Kishimoto

stylist / Sayuri Chino

make up / Kotomi Fukuda

hair make/ Asami Ota

 

press/ Satoko Nagano

movie/ Shingo Murai

web/ Narumi Masuda

 

special thanks to Mirage Ltd.