model / Nastya, Marian Kubler

photo / Chihaya Kaminokawa

styling / Shizuka Yoshida

make up / Kotomi Fukuda

hair make/ Asami Ota

web/ Narumi Seo